Lights


APROV - PSYKOLOGTJENESTER

ARENA FOR PERSONLIG REFLEKSJON OG VEKST

Forsknings- og kunnskapsbasert terapi

Aprov drives av psykolog og spesialist i klinisk psykologi Peter Holmgren Aprov tilbyr en forskningsbasert psykoterapi utført av en erfaren psykolog. Tjenestene som tilbys gjennom Aprov utføres av spesialist i klinisk psykologi og tilfredsstiller myndighetens krav og Norsk Psykologforenings retningslinjer for spesialistkompetanse.

Psykologspesialist Peter Holmgren Cranner er medlem av Norsk Psykologforening. Tjenestene som tilbys vil være oppdatert i henhold til Norsk Psykologforenings prinsipperklæring om en forsknings- og kunnskapsbasert praksis.

Medlem i:

Pasienten

Målgruppe

Spesialist i klinisk psykologi Peter Holmgren Cranner har utdannelse og erfaringer til å tilby behandling til en rekke ulike psykiske lidelser. Behandlingen er godt egnet for pasienter med:

Behandling hos psykolog

Aprov tilbyr samtaleterapi. Samtaleterapi har hele tiden vært en sentral del av psykoterapi og klinisk psykologi. Samtaleterapi er å bruke den fortrolige samtalen mellom en pasient og en terapeut for å få til endring. I Aprov er terapeuten en psykolog. Det er endring og vekst som er det sentrale. Behandlingen er en vei fra håpet til en réell bedring.

Psykoterapi og samtalen som verktøy har helt siden starten av den kliniske vitenskaplige psykologien vært en viktig kilde til utvikling av kunnskap. Tilbake har den vitenskapen bidratt til utvikling av psyko- og samtaleterapien som et betydningsfullt alternativ til annen behandling i helsetjenesten. Aprov baserer sin behandling på den kunnskapen som over tid er bygget opp.

Sentralt i helsetjenestene står en diagnoseorientert behandling. Diagnoser som verktøy for å finne riktig behandling kommer fra medisinen. Fokuset på diagnsose har bidratt til verdifull ekserimentell metodikk. Pasienter hjelpes av riktig diagnostisering og medisinsk psykiatrisk behandling. Ved samarbeide med annet helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjeneste eller private tjenesteytere er diagnosen ofte det som sikrer at de ulike faggruppene kan tilpasse sin behandling. Mange mennesker som oppsøker psykolog er imidlertid skeptisk til diagnoser. Innen klinisk psykologi har diagnoser vært en av mange innfallsvinkler til forståelse av psykisk lidelse og sykdom. Diagnosen kan hindre fokus på pasientens egen opplevelse, vilje og muligheter for å velge kurs i livet. Et eksempel kan være at det pasientens vansker er opplevelsen av de tapene hun eller han har hatt, mer enn at følelser, og tankemønster er uttrykk en depresjonslidelse. Tap er noe personlig og smertefullt som kommer i livet, mens en depresjon er noe upersonlig som rammer. Refleksjon og innsikt blir fundamentet for vekst og mestring - ikke en medisinsk diagnose.

Det har vist seg at ulike vinklinger kan være en styrke, og at ulike metoder har sin plass i "verktøykassen". Veien videre for en bedre helse kan være å arbeide med sin historie, tanker eller følelser på en måte som passer for pasienten. Et mål er å få en ny selvforståelse, innsikt, vekst og endret kurs, få nytt håp eller stå i vanskelige valg. For noen har det vært hele eller deler av historien en må forholde seg til. For andre er det snakk om en alvorlig og kanskje nylig hendelse.

Aprov har en enkel tanke om at en god behandling må tilpasses pasienten. Pasientens bidrar med sin erfaring og psykologen med sin kunnskap og metoder. Samtaleterapien tar utgangspunkt i hva pasienten tenker er neste skritt videre mot en ønsket bedring. Pasienens ønske og mål er viktig fordi endring ofte innebærer et krav til motivasjon. I tillegg er det i arbeidet med pasientens egen forståelse, tankemønster og følelser mulighetene for endring ligger.

Fastlegen

Psykologen kan bidra til bedre utredning og behandling

Fastlegen er som regel førstevalget når en pasient har en plage, lidelse eller sykdom hun eller han trenger hjelp til. Legen må takle svært forskjellige problemstillinger og må ta valg i forhold til hva som er neste skritt for at pasienten skal bli frisk. Valgene skal tas sammen med pasienten, og valgene skal baseres på riktig informasjon. I slike tilfeller kan det være nyttig å samarbeide med en spesialist i klinisk psykologi enten det handler om utredning eller samtaleterapi. Et samarbeide skal ta utgangspunkt i pasientens egne ønsker. Aprov er et tilbud for å medvirk til en behandling både for pasienter og fastleger i Asker og Lier.

Aprov - psykolog kan være et bindeledd

Fastlege og pasient kan føle seg ubekvem med situasjonen. Pasienten kan synes det er vanskelig å sette de rette ordene på tanker, følelser eller snakke om private og kanskje traumatiske hendelser. Fastlegen kan tenke at hun eller han mangler spesialistkompetanse. Aprov kan være et bindeledd. Sammen med pasienten vil fastlege og psykolog sammen kunne gi pasienten en kvalitativt bedre behandling. Om pasient og fastlege finner dette hensiktsmessig vil Aprov bistå med utredning, råd eller behandling.

Copyright © Aprov - Telefon nummer: 67 41 35 19 - kontakt@aprov.no - Adresse: Lier: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen, Asker: Fekjan 7B, 1394 Nesbru